Reposteado de Unix Admin Corner:

(Catal)

Sc la xica feta fora de casa perqu li vaig contar a ma mare que sc lesbiana.

Sc la prostituta que treballa el carrer perqu ning contracta una dona transexual.

Sc la germana que consola el seu germ gai durant les nit plenes de llgrimes i dolor.

Som els pares que enterrrem la nostra filla molt abans que li arribara la seua hora.

Sc l’home que mor a soles a l’hospital perqu no deixaren el meu company de vint-i-set anys estar a l’habitaci amb mi.

Sc el fill acollit que es desperta a mitjanit amb malsons en els quals sc apartat dels meus dos pares, que sn l’nica famlia de veritat que he tingut mai. M’agradaria que pugueren adoptar-me.

Jo sc un dels afortunats, supose. Vaig sobreviure l’atac que em deix en coma durant tres setmanes, i d’ac un any possiblement puga tornar a caminar.

Jo no sc un dels afortunats. Em vaig suicidar poques setmanes abans d’acabar l’institut. (El que deien dels gais) Era ms del que podia aguantar.

Som la parella a qui penj el telfon l’agent immobiliari quan (ella) s’enter que voliem llogar un apartament d’una habitaci per a dos homes.

Sc la persona que mai no sap quin bany he d’utilitzar si vull evitar que em criden l’atenci des de Direcci.

Sc la mare a qui no li permeten visitar els xiquets que vaig allumbrar, cuidar i criar. El jutjat diu que no sc una mare adequada perqu ara visc amb una altra dona.

Sc la supervivent a la violncia domstica a qui els assistents socials deixen de banda quan se n’adonen que qui em maltracta s una altra dona.

Sc el supervivent a la violncia domstica que no t a qui acudir perqu sc home.

Sc el pare que mai abra el seu fill perqu vaig crixer acomplexat de mostrar afecte a altres homes.

Sc el professor d’Economia Domstica que volia ser professor de Gimnsia fins que alg em digu que no ms les lesbianes fan aix.

Sc l’home que mor quan els infermers de l’ambulncia deixaren de tractar-me quan se n’adonaren que sc transexual.

Sc la persona que se sent culpable perqu crec que podria ser molt millor persona si no havera de lidiar amb una societat que m’odia tots els dies i a tota hora.

Sc l’home que deix d’anar a l’esglsia, no perqu no creguera, sin perqu ells tancaren les portes als que sn com jo.

Sc la persona que ha d’amagar el que ms necessita aquest mn, l’amor.

Publica aquest article al teu web si creus que l’homofbia s rona


(Castellano)

Soy la chica echada de casa porque le dije a mi madre que soy lesbiana.

Soy la prostituta que hace la calle porque nadie contrata a mujeres transexuales.

Soy la hermana que consuela a su hermano gay durante las noches de lgrimas y dolor.

Somos los padres que enterramos a nuestra hija mucho antes de que le llegara su hora.

Soy el hombre que muri solo en el hospital porque no dejaron que mi compaero de veintisiete aos estuviera en la habitacin.

Soy el hijo de acogida que se despierta a medianoche con pesadillas en las que soy apartado de los dos padres que son la nica familia de verdad que he tenido. Ojal pudieran adoptarme.

Yo soy uno de los afortunados, supongo. Sobreviv al ataque que me deje n coma durante tres semanas, y dentro de un ao posiblement pueda volver a caminar.

Yo no soy uno de los afortunados. Me suicid pocas semanas antes de terminar el instituto. (Lo que dicen de los gays) Era mucho ms de lo que poda aguantar.

Somos la pareja a la que colg el telfono la agente inmobiliaria cuando (ella) se enter de que queramos alquilar un apartamento de una sola habitacin para dos hombres.

Soy la persona que nunca sabe a que aseo debera ir para evitar que me llamen la atencin desde Direccin.

Soy la madre a quien no permiten ni siquiera visitar los hijos a los que di a luz, cuid y cri. El juzgado dice que no soy una madre adecuada porque ahora vivo con otra mujer.

Soy la superviviente a la violencia domstica a quien los asistentes sociales dejan de lado porque quien me maltrata es otra mujer.

Soy el superviviente a la violencia domstica que no tiene a quien acudir porque soy un hombre.

Soy el padre que nunca abraz a su hijo porque crec asustado de mostrar afecto a otros hombres.

Soy el profesor de Economa Domstica que siempre quiso ensear Gimnasia, hasta que alguien me dijo que slo las lesbianas hacan eso.

Soy el hombre que muri cuando los enfermeros de la ambulancia dejaron de tratarme porque se dieron cuenta de que eran transexual.

Soy la persona que se siente culpable porque creo que podria ser mucho mejor persona si no tuviera que lidiar continuamente con una sociedad que me odia todos los das y a toda hora.

Soy el hombre que dej de ir a la iglesia, no porque no creyera, sino porque ellos cerraron las puertas a los que son como yo.

Soy la persona que tiene que esconder lo que este mundo ms necesita, el amor.

Publica este artculo en tu blog si crees que la homofobia es mala.


(English)

I am the girl kicked out of her home because I confided in my mother that I am a lesbian.

I am the prostitute working the streets because nobody will hire a transsexual woman.

I am the sister who holds her gay brother tight through the painful, tear-filled nights.

We are the parents who buried our daughter long before her time.

I am the man who died alone in the hospital because they would not let my partner of twenty-seven years into the room.

I am the foster child who wakes up with nightmares of being taken away from the two fathers who are the only loving family I have ever had. I wish they could adopt me.

I am one of the lucky ones, I guess. I survived the attack that left me in a coma for three weeks, and in another year I will probably be able to walk again.

I am not one of the lucky ones. I killed myself just weeks before graduating high school. It was simply too much to bear.

We are the couple who had the realtor hang up on us when she found out we wanted to rent a one-bedroom for two men.

I am the person who never knows which bathroom I should use if I want to avoid getting the management called on me.

I am the mother who is not allowed to even visit the children I bore, nursed, and raised. The court says I am an unfit mother because I now live with another woman.

I am the domestic-violence survivor who found the support system grow suddenly cold and distant when they found out my abusive partner is also a woman.

I am the domestic-violence survivor who has no support system to turn to because I am male.

I am the father who has never hugged his son because I grew up afraid to show affection to other men.

I am the home-economics teacher who always wanted to teach gym until someone told me that only lesbians do that.

I am the man who died when the paramedics stopped treating me as soon as they realized I was transsexual.

I am the person who feels guilty because I think I could be a much better person if I didnt have to always deal with society hating me.

I am the man who stopped attending church, not because I dont believe, but because they closed their doors to my kind.

I am the person who has to hide what this world needs most, love.

Repost this if you believe homophobia is wrong.